पुस्तकाचे नाव लेखक प्रकाशक पुस्तकाची माहिती
"भा. ल. महाबळ" यांची उपलब्ध पुस्तके.

 
मराठी पुस्तककोश....