बाजारात आलेल्या पुस्तकांची माहिती –

रु.२५०/- प्रति पुस्तक

किंवा

रु.१०,०००/- एकरकमी